بورس من

سرآغاز

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خداوند لوح و قلم                       حقیقت نگار وجود و عدم

 خدایی که داننده ی رازهاست              نخستین سرآغاز آغازهاست