+ خرید یک قرارداد آتی
چگونه قرارداد آتی بخریم ؟ بمنظور خرید یک قراردادآتی می بایست مراحل زیر را طی نمود : 1 - بورس ، شیوه هر قرارداد آتی را برای هر کالا بصورت استاندارد شده تعیین می کند ، بطوریکه برای هر قرارداد زمان تحویل ، میزان هر کالا ، سایر مشخصات ریز مربوط به کالا و میزان سپرده هر قرارداد آتی از طریق بورس تعیین می شود . 2 - خریدار ( متقاضی خرید ) بر اساس استانداردهای تعیین شده بورس برای معامله هر فلز به شیوه قرارداد آتی ، اقدام به تکمیل فرم درخواست خرید می نماید . 3 - خریدار و فروشنده با توجه به زمان موعد تحویل کالا بر نرخ قیمت رقابت مینمایند. ( به عنوان مثال قرارداد تحویل 10 تن مس کاتد شرکت ملی مس با خلوص 99 درصد جهت تحویل در ماه شهریور84 ) 4 - پس از توافق خریدار و فروشنده برروی نرخ قیمت برای هرفلز در قراردادآتی طرفین مبلغی به عنوان سپرده قرارداد آتی( معمولا 5 درصد ) بمنظور حسن انجام قرارداد در وجه اتاق پایاپای واریز می نمایند . 5 - هزینه کارگزاران و عوارض بورس نیز به همراه سپرده قرارداد آتی به حساب اتاق پایاپای واریز می شود . اتاق پس از کسر سهم بورس ، کارمزد کارگزاران را به حساب آنها واریز مینماید. سپرده پرداختی از سوی خریدار به نام وی ثبت می شود . یا : در هنگام واریز سپرده ابتدا ، خریدار چکی را معادل مبلغ سپرده مقرر صادر و به کارگزاری تسلیم می نماید. کارگزاری وجوه سپرده را در حساب مشتری و بنام وی ثبت می نماید . سپس ، وجه سپرده از سوی کارگزاری به حساب اتاق تهاتر(پایاپای ) واریز می شود. 6 - پس از انعقاد قرارداد آتی بین خریدار و فروشنده ، خریدار می تواند قرارداد خود را در تابلو بورس عرضه نماید. در این حالت رقابت بر روی تابلو بورس بر اساس قیمت فروش پیشنهادی صورت میگیرد . پس از خرید قرارداد آتی توسط خریدار جدید مسئولیت تحویل کالا به خریدار جدید منتقل می گردد. 7 - در صورتیکه هرکدام از طرفین قرارداد تمایلی به ماندن در قرارداد نداشته باشند می توانند قبل از تاریخ سر رسید اقدام به مختومه ساختن قرارداد از طریق اعمال موقعیتی بر عکس موقعیت فعلی اقدام نمایند . 8 - تحویل کالا : 1) آخرین روز در رابطه با یک قرار داد آتی از سوی بورس تعیین خواهد شد . 2) صدور در خواست تحویل کالا از سوی دارنده قرارداد آتی به کارگزار خود 3) کارگزار درخواست را به اتاق پایاپای و کارگزار فروشنده منتقل می نماید. 4) کارگزار فروشنده تحویل کالا را به اطلاع فروشنده قرارداد آتی می رساند . 5) فروشنده از طریق پرداخت بصورت وجه نقد معادل کالای خریداری شده یا تحویل کالا ، تسویه قرارداد را به اطلاع کارگزار خود می رساند. منبع: http://3keati.mihanblog.com


جمعه 6 اردیبهشت 1392

عنوان آخرین یادداشتها